Temporal Control of Mammalian Cortical Neurogenesis by m6A Methylation. Ki-Jun Yoon, Francisca Rojas Ringeling, Caroline Vissers, Fadi Jacob, Michael Pokrass, Dennisse Jimenez-Cyrus, Yijing SU, Nam-Shik Kim, Yunhua Zhu, Lily Zheng, Sungan Kim, Xinyuan Wang, Lousic C. Dore, Pen Jin, Sergi Regot, Jaoxi Zhuang, Stefan Canzar, Chuan He, Guo-li Ming, Hongjun Song.  DOI: dx.doi.org10.1016/j.cell.2017.09.003.

Learn More

People